Skip to content

Όροι Χρήσης

Ορισμοί:

Ως “Ιστοσελίδα“, αναφέρεται η παρούσα ιστοσελίδα (https://www.webcomics.eu/gr).

Ως “Στοιχεία” αναφέρονται όλα τα δεδομένα που περιλμβάνονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε έργο σκιτσογράφου, κείμενο, πληροφορία, αναφορά, φωτογραφία, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

Ως “Χρήστης” αναφέρεται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Ως “Χρήση” αναφέρεται η επίσκεψη, ανάγνωση, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, προβολή με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Ως “Δικαιούχος” αναφέρεται η εταιρεία “Webcomics“, δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των Στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

Η Χρήση όλων των Στοιχείων γίνεται από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των Στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην Δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η Δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, καθώς και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, όπως και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται.

2. Άδεια χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο Χρήστης τα Στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις που παρατίθενται στους παρόντες όρους χρήσης. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική Χρήση των Στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής Χρήσης του Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) των Στοιχείων, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της Δικαιούχου.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση

Τα Στοιχεία έχουν καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Δικαιούχος των Στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

4. Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών, ή οποιονδήποτε τρίτων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάζει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

5. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ενδεικτικά μέσω υπερσυνδέσμων (link), στο περιεχόμενο των οποίων η Δικαιούχος δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

6. Newsletters

Η Iστοσελίδα αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού εγγραφής. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη Δικαιούχο της Iστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων. Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

7. Δημοσίευση περιεχομένων από χρήστες

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά σχόλια σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη που το δημοσίευσε ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τη Δικαιούχο της ιστοσελίδας και ότι η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από τον χρήστη περιεχόμενο.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεταi ότι η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον Χρήστη.

Οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα:

  • Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό.
  • Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντεί πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς.
  • Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνεί με τη Δικαιούχο για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον Χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα διαγραφεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από Χρήστες καθώς και η Χρήση του περιεχομένου είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν η Ιστοσελίδα και η Δικαιούχος ως υπεύθυνοι για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.

8. Ασφάλεια

Η Δικαιούχος λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας αλλά λόγω της φύσης του Διαδικτύου και του περιεχομένου Χρηστών, διαφημιζόμενων και τρίτων που αναφέρθηκαν, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την Χρήση των υπηρεσιών του.

9. Προσωπικά δεδομένα

Η Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι Χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

10. Μεταβατικές διατάξεις

Η μη άσκηση από την Δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η Δικαιούχος, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του Χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Η Χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των Στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ενδεικτικά των νόμων και διατάξεων “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”.

Primary Sidebar